آدرس پستی

اراك- اتوبان كارگر - ميدان امام خميني -
شهرك صنعتي شماره يك - انتهاي خيابان پويندگان

تلفن : 34132600 - 086 - 98+
پست الکترونیک : info@zobavaran-arak.com

مکان ما